card

ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Бид Орхон аймгийн ЗДТГ-тай 2018 оноос эхлэн Хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулж, хариуцлагын төлөвлөгөөг, байгаль орчин, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, иргэдийн эрүүл мэнд, амьжиргааг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

Бид өрх толгойлсон эхчүүд, ахмадууд болон Баянцагаан багийн хөгжлийн бэрхшээлтэй болон нэн ядуу өрхийн хүүхэд, багачуулд бэлэг, хичээлийн хэрэглэлээр туслах ажлыг уламжлал болгон зохион байгуулдаг.