card

ХАБЭА СТАНДАРТ

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА - АМЖИЛТЫН ҮНДЭС

Бид үйлдвэрлэлийн бүх үе шатанд аюулыг тодорхойлох, эрсдэл ба боломжийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийж, хянан, эрсдэлийг удирдах чиглэлээр ажлаа зохион байгуулдаг. Бид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн нөхцөлөөс шалтгаалах осол, гэмтэл, өвчлөлөөс сэргийлэх, ажлын байрны эрүүл, аюулгүй байдлыг үйл ажиллагаандаа эрхэмлэн ”Аюулгүй ажиллагаа- амжилтын үндэс” уриатай ажилладаг.