card

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ, МОНИТОРИНГ

Бид байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар 5 жил тутам баталгаажуулж, “бага эрсдэл”-тэй гэж дүгнэгдэж ирлээ. Мөн Орхон аймгийн “Байгалийн нөөц баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлтэд үнэлгээ, дүгнэлт гаргах” ажлын хэсгийн дүгнэлтээр Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ) нь гүйцэтгэлийн “зорилтоо ханган ажилласан” гэж үнэлэгддэг.

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

Бид хариуцлагатай уул уурхайг дэмжин үйлдвэрлэлийн явцад үүссэн хог хаягдлыг ангилах, устгах чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл бүхий “Цэцүүх трейд” ХХК, “Ногоон ариусгал” ХХК болон “Монпити ойл” ХХК-тай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан хог хаягдлын менежмент, зэрэг олон талт ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.


 ГАДААД БОЛО ДОТООД ХЯНАЛТ МОНИТОРИНГ